Close
  Indian J Med Microbiol
 

Table 7: Faulty dietary habits like Samashana, Vishamashana, Viruddhashana

Table 7: Faulty dietary habits like <i>Samashana</i>, <i>Vishamashana</i>, <i>Viruddhashana</i>